ЖЕНДЭРИЙН СТАТИСТИК

Видео мэдээ

"ЗАЛУУ МАЛЧДЫН АМЬДРАЛ АХУЙ ДАХЬ ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ" судалгааны үр дүнг танилцуулж байна

Үндэсний симпозиум 2021.06.17

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 23 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдал зөрчигдсөн тухай гомдол гаргах ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 24 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг зөрчсөн талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэх

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 22 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад олон нийтийн байгууллагын оролцоо

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 20 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 17 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Монгол Улсын Ерөнхий сайдын бүрэн эрх ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 18 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн үндэсний хорооны чиг үүрэг

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 16 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Засгийн газрын бүрэн эрх ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 19 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх төрийн захиргааны

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 15 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх Улсын Их Хурлын бүрэн эрх

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 14 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Гэр бүлийн харилцаан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 13 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрүүл мэндийн салбар дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

Холбоос