.

                                                                         
                        
                                                                                                                                               
 Засгийн газрын 2017 оны 27 дугаар 
                                                                                                                                                                 
тогтоолын 9 дүгээр хавсралт
                                                     
                                                   ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга                                     -Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Орлогч дарга                        -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

Гишүүд:                              -Сонгуулийн ерөнхий хорооны Ажлын албаны дарга (зөвшилцсөнөөр); (Засгийн газрын 2018 оны 125 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

                                                               
                                  -Үндэсний статистикийн хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр); 
                                     -Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон тооны гишүүн (зөвшилцсөнөөр); 
                                     -Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн (зөвшилцсөнөөр) 
                                     -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
                                     -Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга; 
                                     -Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга; 
                                     -Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга; 
                                     -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
                                     -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
                                     -Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга; 
                                     -Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч; 
                                     -Удирдлагын академийн захирал; (Засгийн газрын 2020 оны 115 дугаар тогтоолоор нэмсэн) 
                                     -Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн ерөнхий захирал (тохиролцсоноор); 
                                       (Засгийн газрын 2020 оны 115 дугаар тогтоолоор нэмсэн) 
                                     -Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор); 
                                     -Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор); 
                                     -Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны Хөгжлийн бодлогын газрын дарга (тохиролцсоноор); 
                                     -“Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн (тохиролцсоноор); 
                                     -Нийгмийн ардчилал-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор); 
                                     -Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор); 
                                     -“Иргэний зориг” эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор); 
                                     -Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн Хяналтын зөвлөлийн дарга (тохиролцсоноор); 
                                       (Засгийн газрын 2019 оны 148 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)
                                     -Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор); 
                                     -Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал; 
                                     -Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;
                                     -“МОНФЕМНЕТ” үндэсний сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор). 

Нарийн бичгийн дарга       -Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга.