Хорооны ажлын алба

 
1. Хорооны өдөр тутмын ажлыг түүний ажлын алба хариуцан гүйцэтгэнэ.
2. Ажлын албаны чиг үүргийг жендэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гүйцэтгэнэ.

Ажлын алба дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

 • Хорооны жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах;
 • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр, Хорооны шийдвэрийг холбогдох албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага хэрэгжүүлж байгаа байдалд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах;
 • Хорооны үйл ажиллагаанд шаардагдах тайлан, мэдээ, статистик тоо баримт, лавлагааг холбогдох байгууллагаас гаргуулах, бэлтгэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
 • Хорооны хуралдааныг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, Хорооны шийдвэрийг хэлбэржүүлж гаргах;
 • Хорооны үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулах;
 • Хорооны салбар хороо, зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг нь уялдуулах.
/Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 323 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ДҮРЭМ/

 

АЖЛЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Жендэрийн үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга

  
Овог нэр:  Т.Энхбаяр

Чиг үүрэг: 
 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тусгах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, эдгээрийн хэрэгжилтийг хангахуйц санхүүгийн эх үүсвэрийг төлөвлөн батлуулах;
 2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр болон олон улсын байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 3. Ажлын албаны хүний нөөцийн болон санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,

 
Холбоо барих: enkhbayar@gender.gov.mn, 70071116
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 201 тоот

 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргаОвог нэр: С.Батцэцэг
 
Чиг үүрэг:
1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль бодлого, хөтөлбөр, тусгай арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах.
2.Жендэрийн үндэсний хорооны салбар зөвлөл, хорооны үйл ажиллагааг ажлын албаны үйл ажиллагаатай  уялдуулах.
 
3.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад шаардлагатай үндэсний чадавхыг төрийн байгууллагын болон нийгмийн хүрээнд бэхжүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.
 
Холбоо барих: battsetseg@gender.gov.mn, 70071119
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 102 тоот
 

Жендэрийн дүн шинжилгээ, мэдээлэл судалгааны хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 
 
Овог нэр: Ц.Минжин

Чиг үүрэг:
1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай бодлого хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.
2.Бодлого, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, олон улсын гэрээ, конвенцийн болон байгууллага, нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, бодлогын болон аргазүйн зөвлөмж өгөх, тайлагнах.
3.Жендэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлж нэгдсэн сүлжээ байгуулах, мэдээллийг хэрэглэгчид оновчтой хүргэх, олон нийтийн жендэрийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, салбарын шинжлэх ухаан технологи инновацыг хөгжлийг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.
 
Холбоо барих: minjin@gender.gov.mn, 70071118
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 102 тоот
 
 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
Салбар дундын бодлого зохицуулалт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэнОвог нэр: О.Буянаа
 
Чиг үүрэг:

 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 2. Жендэрийн үндэсний хорооны салбар зөвлөл, ажлын албаны үйл ажиллагааг  уялдуулах;
 3. Салбарын хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах;
Холбоо барих: buyanaa@gender.gov.mn, 70071116
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 203а тоот
 
Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
Орон нутгийн хөгжлийн бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

    
Овог нэр: Д.Энхжаргал

Чиг үүрэг:
1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих,
2. Жендэрийн үндэсний хорооны салбар хороо, ажлын албаны үйл ажиллагааг  уялдуулах,
3. Орон нутгийн хөгжлийн бодлогыг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах;
 
Холбоо барих: enkhjargal@gender.gov.mn, 70071117
 Жендэрийн үндэсний хорооны байр 205 тоот
 
Жендэрийн дүн шинжилгээ мэдээлэл судалгааны хэлтсийн
Жендэрийн статистик, судалгаа, мэдээллийн сан, инновац хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

Овог нэр: Х.Цэнджав

Чиг үүрэг:
1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, жендэрийн мэдээлэл хүртээмжтэй байх бодлого эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
 
2.Жендэрийн статистик, судалгааг бодлого төлөвлөлтөд ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх, жендэрийн мэдээллийн санг боловсронгуй болгоход мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах.
 
3.Салбарын шинжлэх ухаан технологи инновацыг нэвтрүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх.
Холбоо барих: tsendjav@gender.gov.mn, 70071113
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 206 тоот
 
 
Жендэрийн дүн шинжилгээ мэдээлэл судалгааны хэлтсийн
Жендэрийн үндэсний чадавх, сургалтын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

    
Овог нэр: Б.Наранцацрал
 
Чиг үүрэг:
1.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих.
 
2.Жендэрийн боловсрол, сургалтын бодлогыг үндэсний хэмжээнд боловсруулж, нэвтрүүлэх, салбар, орон нутаг, байгууллагын түвшинд жендэрийн чиглэлээр ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах.
 
3.Ажлын албаны хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхжуулах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах болон сургалт хөгжлийн талаарх хөтөлбөр, арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах.
 
Холбоо барих: narantsatsral@gender.gov.mn, 70071113
Жендэрийн үндэсний хорооны байр 206 тоот
 

 
Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
Олон улсын гэрээ конвенц, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

    
Овог нэр: Ц.Нандинтүшиг

Чиг үүрэг:
 1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
 2.  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах асуудлаар олон улсын байгууллага, гадаад улстай хийх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, холбогдох мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
 3.  Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ конвенц, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах.
Холбоо барих:nandintushig@gender.gov.mn, 70071117
 Жендэрийн үндэсний хорооны байр 203 тоот

 
Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн