ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИЛЦААНЫ ЗӨВЛӨХ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Монгол Улсын Засгийн газар, Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын алба болон Азийн Хөгжлийн Банк хамтран 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх “Иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоотойгоор жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь” техникийн туслалцааны төсөлд Олон нийттэй харилцах мэдээлэл харилцааны зөвлөх баг сонгон шалгаруулна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй сонирхсон байгууллагууд 2019 оны 10 дугаар сарын 6-ны дотор материалаа хүргүүлнэ үү.
Холбогдох мэдээллийг дараах холбоосоор орж авна уу.

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=90558D123B40D02369B7BCA0AA7D7A724CFFB7DD091595CCAA9323D95200CB18&fromDER=Y&refresh_csrn=true