Ажлын хэсгийн ээлжит хурал боллоо.

Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албанаас Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 37 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн уулзалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10 цагт Агентлаг болон Төрийн бус байгууллагуудтай, 15:00 цагт Төрийн захиргааны төв байгууллагуудтай санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулж ажиллаа.

Мөн энэ хүрээнд Ажлын албанаас Аймаг, нийслэл, нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГазраар дамжуулан төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг авч ажиллаж байна.