Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аянг зохион байгуулах орон нутгийн инб-уудад тэтгэлэг олгох удирдамж.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах орон нутгийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, жендэрийн талаарх хэвшмэл ойлголт, хандлагыг өөрчлөх орон нутгийн олон нийтийн мэдээлэл харилцааны аянг зохион байгуулах орон нутгийн инб-уудад тэтгэлэг олгох удирдамж.

Доорх линкээр орж танилцана уу.

/userfiles/files/2019%2C10%2C21%20file/TOR%20for%20local%20NGOs%2C%D0%A2%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%B3%20%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D1%8B%D0%BD%20%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80.pdf