Хайлтын үр дүн:

“ТӨРИЙН БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМД АЖЛЫН БАЙРАНД БЭЛГИЙН ДАРАМТААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ГАРСАН ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ХЭМ ХЭМЖЭЭГ ТУСГАХ, БЭЛГИЙН ДАРАМТААС АНГИД ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗААВАР” БАТЛА

“ТӨРИЙН БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМД АЖЛЫН БАЙРАНД БЭЛГИЙН ДАРАМТАА...