Хайлтын үр дүн:

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 23 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдал зөрчигдсөн тухай гомдол гаргах ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 24 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг зөрчсөн талаарх гомдлыг хянан шийдвэрлэх

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 23 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдал зөрчигдсөн...