Орон нутгийн жендэрийн дэд хөтөлбөрт хийсэн Оролцооны хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлан

 • Баянхонгор аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

  Баянхонгор аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

 • Өмнөговь аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

  Өмнөговь аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

 • Булган аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

  Булган аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

 • Ховд аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

  Ховд аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

 • Дорнод аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан

  Дорнод аймгийн ОНЖДХ-т хийсэн ОХШҮ-ний тайлан