Алсын хараа 25: Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдэх боломж...