Улс төрийн намуудын манлайлагч эмэгтэйчүүдийн жендэр, жендэрийн тэгш бус байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх асуудлаарх чадавх бэхжүүлэх онлайн сургалт 2020 оны 4-р сарын 3-6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна.

Улс төрийн намуудын манлайлагч эмэгтэйчүүдийн жендэр, жендэрийн тэгш бус байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх асуудлаарх чадавх бэхжүүлэх онлайн сургалт 2020 оны 4-р сарын 3-6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна.