ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга хэмжээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга хэмжээ