ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 12 ДУГААР ЗҮЙЛ: Соёл, боловсролын салбар дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа